Občanské právo

  • Právní konzultace klientům
  • Vedení právní agendy klientů
  • Sepis celé škály listin od  smluv, odstoupení od smluv, výpovědi smluv až po žaloby a  jiná písemná podání soudům či jiným orgánům, osobám
  • Právní zastoupení klientů v občanskoprávních sporech a dalších  řízeních
  • Právní konzultace či právní zastoupení klienta ve věcech exekučních a výkonu rozhodnutí
  • Náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení
  • Vymáhání pohledávek s preferencí mimosoudního rychlého vymožení
  • Osobnostní práva (ochrana života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti)
  • Dědické právo, právní zastoupení klientů v dědickém řízení