Služby

Advokátní kancelář poskytuje  komplexní právní  služby  především v těchto  oblastech:

 

Občanské právo

 • Právní konzultace klientům
 • Vedení právní agendy klientů
 • Sepis celé škály listin od  smluv, odstoupení od smluv, výpovědi smluv  až po žaloby a  jiná písemná podání soudům či jiným orgánům, osobám
 • Právní zastoupení klientů v občanskoprávních sporech a dalších  řízeních
 • Právní konzultace či právní zastoupení klienta ve věcech exekučních a  výkonu rozhodnutí
 • Náhrada škody a vydání bezdůvodného obohacení
 • Vymáhání pohledávek s preferencí mimosoudního rychlého vymožení
 • Osobnostní práva (ochrana života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti)
 • Dědické právo, právní zastoupení klientů v dědickém řízení

Obchodní právo

 • Vedení právní agendy vyplývající z provozu firem či obchodních společností včetně zajišťování právního poradenství, právního zastoupení  v oblasti obchodních společností (zápis v obchodním rejstříku, změna zápisu či výmaz) jejich založení, zrušení s likvidací či bez likvidace a jejich zánik
 • Insolvenční řízení – insolvenční návrhy věřitelů, dlužníků, přihlášky pohledávek, incidenční spory
 • Převody obchodních podílů
 • Příprava a posuzování různých typů obchodních smluv, dohod, rámcových smluv, všeobecných obchodních podmínek, apod.  
 • Vymáhání a správa pohledávek klientů včetně jejich zajištění s preferencí mimosoudního rychlého vymožení

 

Trestní právo

 • obhajoba osob obviněných
 • právní pomoc poškozeným v trestním řízení a jejich zastoupení v trestním řízení včetně uplatnění nároku na náhradu škody  v rámci  trestního řízení
 • právní pomoc osobám podezřelým v rámci podání vysvětlení
 • právní pomoc svědkům při jejich výslechu           

Nemovitosti

 • Zajišťování komplexních právních služeb v oblasti převodu vlastnických práv k nemovitostem
 • Nájmy a podnájmy staveb a pozemků, bytů a nebytových prostor
 • Kupní, darovací a směnné smlouvy, smlouvy nájemní, podnájemní 
 • Vyklizení bytů a nebytových prostor
 • Společenství vlastníků jednotek

Vymáhání pohledávek

 • Vymáhání a správa pohledávek klientů včetně jejich zajištění  s preferencí mimosoudního rychlého vymožení

Pracovní právo

 • Právní poradenství v pracovněprávních otázkách
 • Řešení vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci vzniklých v souvislosti s pracovním poměrem zaměstnanců u zaměstnavatele a jeho ukončením, problematika mezd a odstupného
 • Zastupování klientů v soudních řízeních v rámci vztahů pracovního práva

Rodinné právo

 • Smlouvy mezi snoubenci či manželi o úpravě jejich společného jmění manželů
 • Rozvod manželství, právní zastupování klienta včetně sepisu návrhu na rozvod manželství a dohod o vypořádání společného jmění manželů
 • Sepis a právní zastoupení klienta ve věci úpravy poměrů k nezletilým dětem jak pro dobu před rozvodem, tak po rozvodu manželství včetně problematiky svěření dětí do výchovy jednoho z rodičů, střídavá výchova a nebo společná výchova dětí
 • Výživné nezletilých i zletilých dětí
 • Výživné manžela(ky) a výživné rozvedeného manžela(ky)
 • Výživné neprovdané matky a náklady s těhotenstvím a porodem

SJM

 • Smlouvy mezi snoubenci či manželi o úpravě jejich společného jmění manželů včetně právního zastoupení klienta

 

Advokátní úschova

 • V případě koupě či prodeje (nemovitosti, obchodního podílu či jiné věci), může naše advokátní kancelář vedle sepsání předmětných  smluv také převzít finanční prostředky do advokátní úschovy prostřednictvím bankovního účtu k tomu zvláště zřízeném u banky  a zajistit tak pro smluvní strany  bezpečný způsob zajištění úhrady sjednané ceny.

Právní rozbory a stanoviska

 • Právní rozbory a stanoviska k problematice dle vyžádání klienta